Friday, 25/09/2020 - 01:54|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Dương

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KÌ I- TỔ TỰ NHIÊN

Báo cáo sơ kết các hoạt động chuyên môn tổ tự nhiên

TRƯỜNG THCS TÂN DƯƠNG

TỔ TỰ NHIÊN

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tân Dương, ngày 26 tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I

Năm học: 2018 - 2019

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2018 -2019.

1. Thực hiện pháp luật, lập trường tư tưởng, đạo đức lối sống:

- Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, Quy chế, quy định của Ngành giáo dục, nội quy của nhà trường.

- Hưởng ứng và thực hiện tích cực cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Hai không với bốn nội dung”.

- Thực hiện tốt chủ đề năm học: “ Vì học sinh than yêu”; xây dựng trường học kỷ cương – văn hóa; chất lượng giáo dục thực chất”

- Quan hệ tốt với phụ huynh và nhân dân, Luôn là tấm gương cho học sinh noi theo

2. Hoạt động chuyên môn:

a. Ưu điểm:

- 100% giáo viên trong tổ đều hoàn thành nội dung chương trình học kỳ I theo quy định đúng tiến độ của nhà trường và cấp trên.

- Đa số giáo viên thực hiện tốt quy chế, quy định của ngành, của nhà trường về chuyên môn:

+ Soạn bài kịp thời, đúng quy định của chuyên môn.

+ Nội dung bài soạn đầy đủ và đúng nội dung kiến thức, kỹ năng và thái độ theo như mục tiêu của bài dạy, hình thức trình bày tương đối khoa học

+ Làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện mô hình THM

+ Tham gia tích cực trong việc vận động và hướng dẫn học sinh tham gia cuộc nghiên cứu khoa học. ( 2 giải: 2KK)

+ Tham gia tích cực cuộc thi thiết kế bài giảng Elearning ( 1 sản phẩm)

* Công tác hội giảng:

- Tích cực trong Hội thi Giáo viên dạy Giỏi các cấp:

+ Tổng số GV tham gia hội giảng cấp tổ: 7/8

Tổng số giờ dự: 14 tiết

Số giờ xếp loại giỏi: 7 giờ

Số giờ xếp loại khá : 7 giờ

* Kiểm tra hồ sơ giáo viên:

+ Số hồ sơ kiểm tra 16 lượt

- Xếp loại: Tốt: 10 – Khá : 06

* Sử dụng đồ dùng dạy học và đồ dùng tự làm.

Số đồ dùng tự làm: 02

Số lần mượn đồ dùng dạy học: 152

*Số chuyên đề trong học kỳ 1:

+ Chuyên đề: Dạy học theo mô hình THM trong môn KHXH 9( phân môn Địa) - theo mô hình THM

- Công tác Kiểm tra chấm chữa và đánh giá được đa số các giáo viên trong tổ tiến hành theo đúng quy định và quy chế chuyên môn và theo hướng đổi mới, thực hiện đúng theo hướng dẫn của CV 4669, CV 508, CV 1472 đối với lớp 6,7,8,9 theo mô hình THM

+ Các đề kiểm tra từ 45 phút trở lên đều có 2 mã đề có Ma trận và đáp án biểu điểm được tổ trưởng và ban giám hiệu duyệt.

+ Việc chấm chữa cơ bản đã chính xác, khách quan, phản ánh được trình độ học sinh, kịp thời khuyến khích các em cố găng trong học tập.

+ Đa số các giáo viên đã vào điểm đúng quy chế và thời gian quy định.

* Sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối:

+ Giáo viên đã tham gia thảo luận bài và có nộp sản phẩm trên không gian của Bộ giáo dục

* Sinh hoạt chuyên môn NCBH:

- Đã xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các buổi sinh hoạt chuyên môn NCBH, cụ thể:

+ Cấp tổ: 04 lượt

+ Cấp cụm: 02 lượt

+ Cấp huyện: 02 lượt

b. Nhược điểm:

- Việc soạn bài của một số tiết của còn một số khuyết điểm như: Chưa chú ý đến nhiều đối tượng học sinh, chưa có ngày soạn, ngày giảng, chưa cụ thể hóa đối tượng kiểm tra bài cũ, ma trận đề còn sơ sài, chưa khoa học, giáo viên soạn giáo án bằng máy nhưng còn sai sót, sai chính tả, cách đề lề giáo án chưa khoa học- Một số tuần ký duyệt kế hoạch dạy học còn chậm so với quy định.

- Việc vào điểm Sổ lớn của một số giáo viên còn chậm.

- Công tác dự giờ chưa thường xuyên, chưa đạt chỉ tiêu, việc xếp loại các giờ dự còn mang tính hình thức, chưa chính xác với thực tế

- Việc viết Sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học còn chậm so với kế hoạch, chưa có sự đầu tư công sức, trí tuệ, chất lượng còn thấp, mang tính đối phó.

- Việc làm đồ dùng dạy học và sử dụng đồ dùng dạy học chưa thực sự hiệu quả giáo viên chưa cập nhật vào sổ mượn trả thiết bị.

- Bồi dưỡng thường xuyên còn chưa hiệu quả .

- Công tác hội giảng còn chậm, chưa mang tính thúc đầy phong trào, chưa có tác dụng thúc đẩy, tỉ lệ tham gia hội giảng cấp huyện chưa cao

- Công tác chủ nhiệm lớp còn chưa thực sự hài hòa giữa giáo viên và học sinh.

3. Kết quả công tác được giao:

- Việc xây dựng kế hoạch và thực hiện các kế hoạch của các giáo viên:

+ Đa số các giáo viên đã lập kế hoạch chuyên môn cá nhân một cách khoa học và thực hiện một cách có hiệu quả.

- Công tác chủ nhiệm:

+ Các giáo viên chủ nhiệm đã lập kế hoạch và có biện pháp để thực hiện kế hoạch đã đặt ra. Tuy vậy, kết quả của công tác Chủ nhiệm lớp còn chưa cao, vẫn còn học sinh vi phạm nề nếp , học tập chây lười, đạo đức yếu.

+ Việc phối hợp với TPT Đội trong việc chỉ đạo học sinh trong 15 phút đầu giờ, giữa giờ còn hạn chế.

4. Đánh giá, xếp loại chuyên môn giáo viên trong học kỳ 1

- Tổng số giáo viên được đánh giá xếp loại: 9

Trong đó: Giỏi: 0 Khá:09 TB:0

II. KẾ HOẠCH KỲ II ĐỂ THỰC HIỆN ĐẠT CÁC CHỈ TIÊU ĐỀ RA

1. Thực hiện pháp luật, lập trường tư tưởng, đạo đức lối sống:

- Tiếp tục giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, quy định, quy chế của Ngành giáo dục.

- Trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, giữ gìn phẩm chất, danh dự nhân phẩm của người giáo viên nhân dân.

- Tiếp tục thực hiện và tuyên truyền thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động lớn của Bộ chính trị “Học tập là làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động lớn của Ngành “Hai không” với 4 nội dung, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “ xây dựng trường học đa văn hóa

- Khắc phục những sai lệch, những vi phạm về Quy chế, quy định và đạo đức mà các giáo viên còn mắc phải trong học kỳ I, nâng cao tinh thần tự học tự rèn luyện.

2. Hoạt động chuyên môn:

a. Công tác soạn giảng, ký duyệt, chấm, chữa, cộng điểm, vào điểm:

- Chú trọng hơn nữa công tác soạn giảng có chất lượng, chú ý áp dụng các phương pháp đổi mới, ứng dụng CNTT vào bài soạn, tiết giảng, chú ý đến tất cả các đối tượng học sinh (Giỏi-Khá-TB-Yếu-Kém)

- Tiến hành kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo quy định. Các đề kiểm tra có Ma trận và đáp án, biểu điểm cụ thể, khoa học, đảm bảo các mức độ kiến thức.

- Tiến hành chấm chữa chính xác, khách quan, đúng quy định và kịp thời để đánh giá đúng mức độ kiến thức của học sinh, kịp thời khuyến khích các em cố gắng trong học tập. Vào điểm đúng tiến độ và đảm tính chính xác.

- Tích cực đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, vận dụng linh hoạt các chuyên đề đã được tập huấn vào quá trình dạy học và giáo dục một cách có hiệu quả.

- Chú trọng ứng dung CNTT, các kĩ thuật, phương tiện thiết bị hiện có vào quá trình dạy học, giáo dục để nâng cao chất lượng.

- Tham gia có hiệu quả công tác hội gảng cấp huyện

b.Công tác Thanh tra, kiểm tra, dự giờ thăm lớp.

- Tiến hành dự giờ thăm lớp theo kế hoạch đã đề ra đảm bảo mỗi giáo viên dự 4 tiết/năm học, xếp loại giờ dự đúng thực tế, không có sự nể nang khi đánh giá.

c. Công tác chủ nhiệm lớp:

- Tăng cường chăm lo công tác chủ nhiệm lớp bằng nhiều biện pháp:

+ Giáo viên chủ nhiệm bám sát lớp 15 phút đầu giờ, giữa giờ cũng như trong các hoạt động.

+ Kịp thời phê bình, nhắc nhở các em vi phạm, nếu cần có hình thức xử phạt phù hợp.

+ Tăng cường liên hệ với phụ huynh học sinh để kịch thời nhắc nhở việc học tập của các em.

+ Tăng cường mối quan hệ than thiện thầy – trò.

III. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:

Tân Dương, ngày 26 tháng 12 năm 2018

TTCM

 

 

Lê Thị Thu Hương

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 18
Tháng 09 : 371
Năm 2020 : 4.099